Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring heeft tot doel de kandidaten en contactpersonen van Equipe te informeren over de manier waarop Equipe hun persoonsgegevens verwerkt.

Equipe hecht het grootste belang aan de privacy van kandidaten en contactpersonen. Zij gebruikt de persoonsgegevens van de kandidaten en contactpersonen alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen die Equipe toelaten binnen de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te opereren.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.”

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden verwerkt Equipe deze persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond?

2a. Voorafgaand aan de uitvoering van de kandidatenovereenkomst dient de kandidaat aan Equipe de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van de kandidatenovereenkomst en de toepassing van de geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwt Equipe alleszins:

 • Familienaam en voornaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Kopie van identiteitskaart
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Verblijfsvergunning
 • Rijbewijs
 • Burgerservicenummer
 • Talenkennis
 • Geslacht
 • Domicilieadres
 • Woonadres
 • Telefoonnummer (vast & mobiel)
 • Mailadressen
 • Linkedin
 • Facebook
 • IBAN-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Pensioengegevens
 • Functie
 • Loon
 • Arbeidsduur
 • Diploma’s en certificaten
 • Beroepservaring
 • Gegevens vorige werkgever
 • Periode van uitzendarbeid
 • Periode van voorafgaande werkloosheid
 • Curriculum Vitae
 • Sollicitatiebrief/mail

Indien de kandidaat weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt Equipe zicht het recht de uitvoering van de kandidatenovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat Equipe spontaan en zonder uitstel op de hoogte.

2b. Equipe bewaart tevens in het dossier bijkomend volgende persoonsgegevens:

 • Interim overeenkomst
 • Plaatsingsbevestigingen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonbelastingverklaring
 • UWV status
 • UWV gerelateerde documenten
 • Belastingdienst gerelateerde documenten
 • Documenten van Gemeenten
 • Ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen van de beëindiging van de kandidatenovereenkomst
 • Afwezigheden ongeacht de reden
 • Doelgroepverklaring
 • Beoordelingsformulieren
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Exitformulier
 • Studieovereenkomst
 • Testresultaten
 • Ontslagbevestiging
 • Loonbeslagen

2c. Het is mogelijk dat Equipe de persoonsgegevens van de kandiaat moet verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens.

Proflering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Als Equipe gebruikmaakt van de persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden, garandeert Equipe de kandidaat dat hij of zij niet het voorwerp zal zijn van een beslissing die enkel gebaseerd is op proflering en rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaatof een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben op de kandidaat.

Equipe zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaat of dat deze een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben.

In de andere gevallen garandeert Equipe dat een dergelijke beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de kandidaat en Equipe
 • gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan is.

In de eerste twee gevallen heeft de kandidaat steeds het recht om de tussenkomst van één van onze medewerkers te vragen, hij of zijn standpunt mede te delen en de beslissing te betwisten.

In de drie bovengenoemde gevallen wordt de kandidaat altijd geïnformeerd over het feit dat diegene het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

2d. Het is mogelijk dat Equipe omwille van bijvoorbeeld publicitaire redenen verzoekt een afbeelding/foto te nemen om deze op de website en/of sociale media te publiceren. In dit laatste geval zal steeds de toestemming van de kandidaat worden gevraagd en dit zowel voor het nemen van de afbeelding/foto als voor de publicatie hiervan.

3. Met welke dienstverleners worden jouw persoonsgegevens gedeeld en waarom?

3a. Intern:

Equipe staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen. Bevoegd om kennis te nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens zijn: de recruiter, de directie, evenals de staf medewerkers van finance, marketing en HR.

3b. Extern:

Volgende dienstverleners van Equipe kunnen eventueel kennis krijgen van en overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun opdracht: accountant, advocaten, verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, IT-leveranciers, externe consultants, gerechtsdeurwaarders, vakorganisaties,….

Equipe doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang zullen deze persoonsgegevens worden bewaard door Equipe?

De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring uitdrukkelijk aan Equipe oplegt, worden minstens bewaard voor de duur van de wettelijke bewaringstermijn. De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring niet uitdrukkelijk oplegt worden minstens voor de duur van de kandidatenovereenkomst bewaard en dit tot afloop van de verjaringstermijnen voor het instellen van een vordering ten aanzien van Equipe.

5. Heeft Equipe het voornemen om de persoonsgegevens buiten Europa door te sturen?

Neen.

6. Rechten van de kandidaat met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens

6a. De kandidaat heeft recht op inzage in en kopie van zijn persoonsgegevens voor zover de uitoefening van dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

6b. De kandidaat is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te doen verbeteren.

6c. Elke kandidaat is gerechtigd om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, neemt Equipe alle redelijke technische maatregelen om koppelingen naar of kopie van die persoonsgegevens te wissen zonder tot een resultaat gehouden te zijn.

6d. Elke kandidaat kan vragen dat Equipe de verwerking van de persoonsgegevens beperkt en bijgevolg de persoonsgegevens niet verder verwerkt, maar wel nog bewaart:

 • Bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens door de kandidaat voor de periode nodig voor Equipe om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • Bij onrechtmatige verwerking door Equipe
 • Indien Equipe de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de kandidaat heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het verzoek tot beperking van de verwerking weerhoudt Equipe niet de persoonsgegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De kandidaat zal van dit voornemen worden ingelicht.

De kandidaat heeft recht om de persoonsgegevens die hij aan Equipe heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De kandidaat kan Equipe tevens verzoeken de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk, rechtstreeks aan een andere werkgever over te dragen. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens kan niet ingewilligd worden indien daarbij afbreuk zou gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder vind je een compleet overzicht van de cookies die wij gebruiken, en voor welke doeleinden.

 

Naam   Aanbieder   Doel  Vervaldatum
 _ga  Google   Analytics  Registreert een unieke ID om statistische gegevens   te genereren over hoe de bezoeker de website   gebruikt.   2 jaar
 _gat_gtag  Google   Analytics  Gebruikt door Google Analytics om de   verzoeksnelheid te vertragen   1 minuut
 Logger  Online   Succes  Dit cookie bevat een unieke willekeurig   gegenereerde waarde die Online Succes (software)   in staat stelt website bezoekers te onderscheiden.   Wanneer je als website bezoeker jezelf kenbaar   maakt via een interactie op onze site (bijvoorbeeld   door het invullen van een formulier), dan koppelt   Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij   deze interactie heb achtergelaten. Voor de bedrijven   herkenning van Online Succes zetten we geen   cookies in.   2 jaar

 

 

Contactgegevens bij Equipe

De kandidaat kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van zijn rechten richten aan:

Luc Theunissen, Algemeen Directeur

Per e-mail: info@equipe-bv.nl

Per post: Equipe BV, Sint-Hubertuslaan 2, 6211 KD Maastricht

Equipe stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Equipe heeft gegeven aan het verzoek:

 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de kandidaat
 • kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager. De verzoeken worden in principe kosteloos door Equipe ingewilligd tenzij het verzoek van de kandidaat kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag Equipe een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Menu