Voorzitter Investeringscommissie LSCF

Provincie Limburg

Procedure succesvol ingevuld

Locatie Maastricht
Niveau Academisch
Werkweek 40

Voorzitter Investeringscommissie LSCF

Provincie Limburg
Locatie Maastricht
Niveau Academisch
Werkweek 40

Organisatie

Het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) is bestemd voor startups en mkb’ers die met hun innovatie bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Het LSCF kent twee deelfondsen namelijk het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) en het Seed Fonds Limburg (SFL). Met het LVFF wordt de opwerking van een haalbaar idee naar een volwaardig businessconcept inclusief businessplan (‘proof of concept’) gefinancierd. Het LVFF heeft een fondsomvang van € 10 miljoen en heeft een looptijd van 14 jaar, met een uitzettingsperiode van 3 jaar en een beheerfase van 11 jaar.
Het SFL is bedoeld om eerste stappen op de markt mogelijk te maken of waardevermeerdering waardoor de onderneming financierbaar wordt voor een commerciële investeerder. Het SFL heeft een fondsomvang van € 22,65 miljoen en heeft een looptijd van 12 jaar, met een uitzettingsperiode van 5 en een beheerfase van 7 jaar.
Het LSCF is ondergebracht bij Limburg Startup Capital Fund (LSCF) B.V. en wordt beheerd door LIOF, dat met het opgebrachte fondskapitaal financieringen aan doelondernemingen zal verstrekken. Het LSCF met een totaal fondsvermogen van € 32,65 miljoen is de opvolger van het Limburg Business Development Fonds (LBDF). De financiering wordt bijeengebracht door de Provincie Limburg (€ 25 miljoen), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen) en LIOF zelf (€ 2,65 miljoen). Onze opdrachtgever, de Provincie Limburg, is momenteel op zoek naar een kandidaat voor de functie van Voorzitter van de Investeringscommissie LSCF BV.

Functie

Bij de start van het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) op 1 april 2022 is een investeringscommissie (IC) ingesteld. De IC LSCF vervult, zowel in de governance als in de praktijk, een belangrijke rol in het proces leidend tot een (des)investeringsbesluit van LSCF in een onderneming. Onder een investeringsbesluit wordt verstaan het verstrekken van leningen, het converteren van leningen in aandelenkapitaal, desinvesteringen, het opschorten van verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde lening documentatie en voor het SFL ook uit het participeren in doelondernemingen. De directie van LSCF is in beginsel bevoegd om zelfstandig te beslissen over investeringsbesluiten tot een jaarlijks door de algemene vergadering van LSCF met goedkeuring van de Provincie vastgesteld mandaatbedrag. Het IC LSCF bestaat momenteel uit 5 leden (inclusief de Voorzitter). De leden van de IC worden benoemd voor een periode van vier jaar en mogen tweemaal worden herbenoemd. Benoeming en schorsing van leden van de IC geschiedt door de algemene vergadering van LSCF B.V..

Algemene profielschets leden van de IC LSCF.
• In staat zijn om volwaardig gesprekspartner van de directie van LSCF, de Manager P&F en de investment managers te zijn op het gebied van investeringen in de bedrijven in de thema’s waarop het LSCF actief is, op het gebied van alle investeringsvoorstellen en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorliggen bij de IC.
• Kennis over het functioneren van de private kapitaalmarkt, specifiek op het gebied van risicokapitaal en venture capital, en van complexe financiële processen in het algemeen. De IC heeft oog voor de rol van de ondernemer en zijn team in relatie tot de fase van ontwikkeling van de onderneming.
• Kennis over regionale (o.a. Campusontwikkelingen), nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen (business development).
• Bovengemiddelde kennis ter zake van vroege fase bedrijven/startups en scale-ups (snel groeiend en succesvol innovatief MKB). De individuele leden hebben ervaring met de doorontwikkeling van (innovatieve) ondernemingen en bij voorkeur ervaring met ondernemerschap en kennis en ervaring over de mogelijkheden met betrekking tot de maatschappelijke transities Energie, Circulariteit, Gezondheid en Digitalisering.
• De individuele leden van de IC LSCF beschikken over ervaring in het op de juiste merites beoordelen van investeringsvoorstellen. Zij hebben o.a. kennis van of ervaring met Due Dilligence onderzoeken. Zij zijn adviseur, klankbord en sparringpartner voor specifieke expertisegebieden.
• Uiteraard dient iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden te worden. Een IC-lid is integer, zorgvuldig en heeft een sterk normbesef.

Functie-eisen

Als Voorzitter heeft u ervaring als lid of voorzitter van een RvC, IC of vergelijkbaar gremium, ervaring op het gebied van venture capital en inzicht in financieringsconstructies. U heeft een verbindende, transparante stijl van opereren om de IC als geheel efficiënt en effectief als team te laten functioneren
Tevens heeft u affiniteit met innovatie, ervaring dan wel affiniteit met kennisvalorisatie, productontwikkeling, innovatieve verdienmodellen, commercialisatie en organisatievraagstukken. Naast een financiële en/of technische achtergrond beschikt u over sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en relevante adviezen te komen. Tot slot heeft u een sterk analytisch inzicht gecombineerd met een positief-kritische opstelling en een onafhankelijke oordeelsvorming in staat zijn om in groepsverband onafhankelijk tot een besluit te komen. Het wordt gezien als een pré wanneer u binding heeft met de regio.

Passend binnen het beleid van de Provincie Limburg met betrekking tot diversiteit en inclusie, gecombineerd met de huidige samenstelling van het team, wordt gezocht naar een vrouwelijke kandidaat.

Aanbod

Bij herbenoeming na de 1e termijn wordt een transparante procedure gehanteerd, waarvan een evaluatie deel uit maakt.
Voorafgaand aan de benoeming dient de kandidaat een integriteitsverklaring te ondertekenen en een VOG te overleggen. Na de benoeming wordt de kandidaat opgenomen in het openbare Benoemingenregister van Provincie Limburg.
Het betreft een tijdsbesteding die circa 10 werkdagen op jaarbasis van u vraagt. Er staat een vergoeding tegenover.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct op deze vacature te reageren. In de loop van januari zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van de Provincie Limburg worden gepresenteerd en zullen aansluitend eind januari de gespreksrondes bij de Provincie Limburg plaatsvinden.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen

Theo Lemmen: “Bekijk het hele speelveld”

Interview
“Als organisatie loop je voorop…
Meer lezen
Menu