Directeur – Bestuurder

"verbindend - zichtbaar - daadkrachtig - strategische visie - ondernemend - sparringpartner"

Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Je kunt solliciteren

Maastricht
36, 40

Directeur – Bestuurder

Stichting Woonzorgcentrum De Beyart
Maastricht
36, 40

Binnenkort zal er meer informatie volgen en zult u in de gelegenheid zijn om op deze vacature te reageren.

 • Aantrekkelijk woonzorgcentrum gevestigd in hartje Maastricht
 • Kleinschalige zorg op hoog niveau
 • Wonen, welzijn, verzorging, verpleging, thuiszorg en dagopvang
 • Transitie: Toekomstbestendig, ontwikkeling en professionalisering
 • Ver- en nieuwbouw vastgoed
 • Meer dan 200 medewerkers en 85 vrijwilligers

Organisatie

Stichting De Beyart heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een warm en aantrekkelijk woonzorgcentrum gevestigd in hartje Maastricht. De ligging, sfeer, ambiance en de historische gebouwen in een parkachtige omgeving met weldadige rust bieden bewoners, gasten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers alle ruimte voor de kleinschalige en persoonlijke zorg welzijn op hoog niveau die De Beyart zo duidelijk kenmerkt.
De zorg en dienstverlening aan ouderen richt zich op wonen, welzijn, verzorging, verpleging, thuiszorg en dagopvang. De financiering krijgt momenteel met name gestalte via de WLZ en (in mindere mate) via de WMO. In De Beyart wonen zowel de bewoners van het verpleeghuis als de bewoners van het verzorgingshuis. Tevens heeft De Beyart nog twee locaties waar dagbesteding plaatsvindt; Dagbesteding Societe en Dagbesteding De Schark. Daarnaast zijn er een gering aantal gasten die gebruik maken van de pensionfaciliteiten van De Beyart.
Om de continuïteit en verdere groei mogelijk te maken bevindt de organisatie zich momenteel op meerdere fronten in transitie. ‘Ontwikkeling’ en ‘professionalisering’ zijn hierbij de kernwoorden die De Beyart een toekomstbestendig karakter geven. Hiertoe is onder meer een nieuw organisatieconcept met een programmastructuur voor de komende jaren ontwikkeld en worden verdere stappen gezet in optimalisatie van de bedrijfsvoering (o.a. financiën, HR en ICT), kwaliteitsverbetering, kostenverlaging door beter en slimmer samen te werken (onder meer met regionale zorgpartners), risicobeheersing en de verdere integratie van zorg en welzijn.
Tevens zal naar verwachting op korte termijn gestart worden met ver- en nieuwbouw om ook op dit gebied De Beyart een toekomstbestendig karakter te geven aansluitend bij de veranderende behoeften van de bewoners en in combinatie met de permanente veranderingen in het zorglandschap, maar mét behoud van het eigen karakter dat van De Beyart zo’n bijzondere woon- en leefgemeenschap maakt. Daarnaast wordt veel energie gestoken om het zorgaanbod van De Beyart zodanig in te richten dat men nog beter kan voldoen aan de huidige en toekomstige vragen en behoeften van bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Bij de Beyart zijn circa 137 fte enthousiaste zorgprofessionals en 85 vrijwilligers actief.

Functie

Als Directeur-Bestuurder draag je op authentieke, bevlogen, professionele, zichtbare, evenwichtige en transparante wijze de eindverantwoordelijkheid voor de ingezette koers, ontwikkeling, realisatie en beoordeling van de visie en strategie, de (her)inrichting van de organisatie, het beleid, de bedrijfsprocessen en een duidelijke positionering van De Beyart. Van jou wordt verwacht dat je samen met het MT en de staf en in samenspraak met de Raad van Toezicht verder invulling gaat geven aan de reeds ingezette veranderopgaven. Vertrekpunten zijn: een goede kwaliteit van zorg, behandeling, welzijn en dienstverlening, een gezonde bedrijfsvoering, eigentijdse huisvesting, adequate ondersteuning en samenwerking met externe partijen en overige belangrijke stakeholders.
Je stelt je op als echte teamspeler en gaat op een persoonlijke manier een band aan met bewoners en medewerkers. Je bent gemotiveerd om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren, met veel aandacht voor de posities en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Je zet jouw creativiteit en innovatiekracht in om in het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte om maximale zorg te bieden en anderzijds de beperking van de financiële middelen en een krappe arbeidsmarkt, steeds de juiste besluiten en keuzes te maken, die ertoe leiden dat de continuïteit gewaarborgd blijft en De Beyart als zelfstandige organisatie kwalitatief hoogstaande zorg kan blijven verlenen. Hierin fungeer je als dé verbindende schakel tussen alle afdelingen en processen, en je schept met heldere en tijdige communicatie draagvlak voor gewenste veranderingen.

Uiteraard hecht je veel belang aan participatie en medezeggenschap van bewoners en medewerkers.
Zowel in- als extern ben jij hét gezicht van De Beyart. Je betrekt niet alleen interne, maar ook externe partners en belanghebbenden bij ontwikkelingen en onderhoudt sterke relaties met hen. Je bent voor iedereen zichtbaar en benaderbaar en zoekt als ondernemende netwerker actief naar kansen in strategische allianties en samenwerkingen met externe partners.

 • Eindverantwoordelijkheid voor koers, ontwikkeling, realisatie en beoordeling van de visie en strategie
 • Invulling geven aan veranderopgaven
 • Waarborgen continuïteit
 • In- en extern boegbeeld
 • Stimuleren professionele cultuur
 • Leiderschap ogv financiën, vastgoed, HRM en ICT.
 • Academisch en eindverantwoordelijke managementervaring
 • Visie op ontwikkelingen in de langdurige zorg voor ouderen
 • Ervaring in en met (ouderen) zorg is nadrukkelijke pré
 • Kennis en ervaring ogv bedrijfsvoering en vastgoed zijn essentieel
 • Netwerker
 • Probleemoplossend vermogen
 • People manager

Functie-eisen

Als Directeur-Bestuurder heb je visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg voor ouderen en sluit je aan bij de recent ingezette koers. Je bent in staat om op een mensgerichte, empathische stijl leiding en (be)sturing te geven aan verandering en vernieuwing op vele terreinen en stimuleert de organisatie in de beweging naar een professionele cultuur waarin gelijkwaardigheid, eigenaarschap en samenwerking de boventoon voeren. Op alle niveaus in de organisatie ben je zichtbaar. Je acteert transparant, creatief, besluitvaardig en koersvast. Jouw stijl is lerend en reflectief met gevoel voor humor. Je daagt uit, geeft richting en biedt op een coachende wijze regelruimte. Met gevoel voor eigentijdse governance onderhoud je een open, proactieve en ontspannen relatie met toezicht, management, medezeggenschap en cliëntenraad. Vanuit het besef dat het gaat over mensen stel je kwaliteitszorg centraal en toon je leiderschap op het gebied van financiën, vastgoed, HRM en ICT. Je bent in staat de relatie met de eigenaar en vastgoedontwikkelaar van het terrein en de gebouwen van het woonzorgcentrum duurzaam te definiëren en organiseren, strategische allianties aan te gaan en de financiële continuïteit te borgen.
Naast een academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige ervaring in een eindverantwoordelijke algemene managementfunctie in een klantgerichte, dienstverlenende, maatschappelijke- en bij voorkeur (ouderen) zorgorganisatie. Kennis en expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en van vastgoed (en het voeren van onderhandelingen die daarbij horen) zijn essentieel en vormen de voorwaarden om deze uitdagende positie goed in te kunnen vullen.

Je bent sterk in de (financiële) bedrijfsvoering, vernieuwend en hebt een ondernemende instelling met een hands-on mentaliteit. Anderen typeren je als een uitstekende netwerker, besluitvaardig en als iemand die een warm hart heeft voor bewoners en medewerkers gecombineerd met een zakelijke strategische instelling en gevoel voor de maatschappelijke doelstelling en het positieve imago van de organisatie. Je staat bekend als een sparringpartner, daadkrachtige en authentieke communicatieve persoonlijkheid die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren, aanspreken en verbinden. Je hebt inzicht in het maatschappelijk speelveld en ervaring met relatiemanagement in politiek bestuurlijke complexe omgevingen (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor) en een bewezen trackrecord als het gaat om het succesvol managen en borgen van veranderings- en transitieprocessen. Je hebt als inspirerende sparringpartner met uitstekende coachende kwaliteiten ruime ervaring met het aansturen van professionals en processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat je gevoelsmatig betrokken bent bij de doelgroep van De Beyart.

Aanbod

Als Directeur-Bestuurder biedt De Beyart je een onderscheidende rol in een veranderende omgeving. Het betreft een fulltime positie. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg in de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279 of met Maud Gosink, Executive Search Consultant bereikbaar via 06-22907212. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van De Beyart worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren middels een motivatiebrief en een op deze positie toegespitst Curriculum Vitae (klik op onderstaande link om direct te kunnen solliciteren).

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu